Animals

Política d'animals de companyia

  • Els responsables dels animals de companyia hauran de portar la documentació per tal de demostrar que l’animal està degudament identificat amb microxip. L’animal també haurà de portar una placa identificativa al collar amb les dades del responsable, així com la cartilla sanitària amb les vacunacions al dia.
  • Les races considerades potencialment perilloses GPP no podran accedir al recinte. Races GPP: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès, o actualitzacions vigents en normativa GPP.
  • Els responsables portaran sempre els seus animals de companya lligats a l’espai exterior i es prohibeix l’estança en ús interior. Es recomana l’ús de morrió en cas que sigui necessari.
  • Els responsables de l’animal tenen l’obligació de mantenir-lo en les degudes condicions higiènic-sanitàries. Per tant, no s’acceptarien animals amb mal aspecte (bruts, parasitats, etc).
  • Els animals no es podran quedar sols, en cap cas. Sempre acompanyats amb un dels propietaris. En cap cas es deixarà la responsabilitat de l’animal de companyia a un menor d’edat.
  • Els animals han d’entrar i romandre lligats amb corretja curta per evitar que es puguin desplaçar fins a una altra taula, o parets perimetrals interiors/exteriors.
  • No es permetrà rentar els animals als espais de banys ni a cap altre espai del recinte.
  • Els responsables de l’animal de companyia han de recollir-ne els excrements. El propietari de l’animal en qüestió ha de vetllar perquè no orinin en cap paret o mobiliari i enjardinament exterior.
  • Els responsables es comprometen a complir la normativa vigent de protecció animal.
  • Els responsables dels animals es faran càrrec dels danys que els animals puguin produir durant l’estada, tant al mobiliari com a terceres persones. En cas de desperfectes s’hauran d’abonar les despeses de reparació, a compte de la persona contractant del servei.